Uitleg opzet enquête onder inwoners gemeente Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2021.

12 mei 2021 - Onlangs heeft de gemeente een representatief onderzoek gedaan naar wat onze inwoners vinden van de toekomst van het Eurocircuit terrein. Want het is heel belangrijk om iedereen mee te laten denken over dit circuit, dat al zo lang in Valkenswaard ligt. Hoe wordt zo’n onderzoek opgezet? En hoe zorgen we ervoor dat de meningen gedegen worden opgehaald en het een goed beeld schetst wat de gemiddelde inwoner vindt van het circuit?

Natuurlijk zijn in het traject al eerder omwonenden, de verenigingen en andere betrokkenen actief betrokken bij het project hoe de toekomst het beste vorm te geven. Alles wordt verwerkt in de definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit dat in juni klaar zal zijn. Uiteindelijk beslist de raad op donderdag 15 juli 2021.

Het PON/Telos uit Tilburg is een gerenommeerd onderzoeksbureau en heeft deze burgerpeiling uitgevoerd. Want het is natuurlijk heel belangrijk om een onderzoek objectief en representatief te laten verlopen.

Het is een steekproef geweest van 3000 inwoners. Is dat voldoende en waarom is dat representatief?

Het PON/Telos heeft gekozen voor een aselecte steekproef van 3.000 personen op basis van leeftijdsgroepen om de volgende redenen:

  • Om een ‘doorsnede’ van de populatie in de respons te krijgen trekken we een aselecte steekproef. Bij een aselecte steekproefmethode geldt dat alle leden van de te onderzoeken populatie een even grote kans hebben om in de steekproef terecht te komen. Dit betekent dat alle inwoners van 18 jaar en ouder en woonachtig zijn in Valkenswaard dus evenveel kans hebben om in de steekproef te vallen.
  • We hebben gekozen voor een aantal van 3.000 personen omdat we verwachten dat zonder herinneringsbrief circa 10-15% reageert op de uitnodiging en de vragenlijst invult. Omdat we minimaal 385 reacties nodig hebben om betrouwbare uitspraken te kunnen over de populatie van Valkenswaard van 18 jaar en ouder hebben we gekozen voor dit aantal. We hanteren hierbij een betrouwbaarheidspercentage van 95% en een maximale foutenmarge van 5%. Dit is een gangbare norm die gehanteerd wordt in populatieonderzoek. De respons was uiteindelijk nog veel hoger, dus hieraan is meer dan voldaan.
  • We kiezen ervoor om binnen die 3.000 personen een verdeling te maken naar leeftijdsgroepen, zodat in iedere leeftijdsgroep voldoende mensen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en dan de kans groter is dat de leeftijdsverdeling in de uiteindelijke respons ook dicht verdeling van leeftijdsgroepen van de daadwekelijke populatie is. Omdat dit bijna nooit exact het geval is, wegen we de data voor dat we starten met de analyses naar leeftijd. Dit doen we omdat antwoorden tussen jongere en oudere inwoners vaak verschillen. Het onderzoek is hiermee representatief voor de inwoners van Valkenswaard op basis van leeftijd.

Hoe kan een steekproef volwaardig zijn, terwijl er ook mensen geselecteerd worden die niet weten wat het Eurocircuit is of waar het ligt?

Omdat het doel van het onderzoek is om de mening van de inwoners van Valkenswaard op te halen, is gekozen voor een aselecte steekproef onder alle inwoners. Daarnaast hadden mensen de kans om zelf een uitnodiging op te halen (extra code opvragen) omdat de gemeente belangrijk vindt dat iedereen in ieder geval de mogelijkheid heeft om zijn of haar mening over dit onderwerp kenbaar te maken.

Zijn de omwonenden wel voldoende vertegenwoordigd? Deze personen hebben het meeste last van geluidsoverlast.

Omwonenden zullen ook in de steekproef vertegenwoordigd zijn. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om een code op te vragen om de vragenlijst in te vullen. Omdat het doel van het onderzoek is om de mening van inwoners van Valkenswaard op te halen is deze aanpak gekozen. Omwonenden zijn betrokken in de kwalitatieve gesprekken vanuit de gemeente, benaderd als stakeholder en gevraagd om hun medewerking. In de vragenlijst kunnen mensen aangeven hoe zij betrokken zijn bij het Eurocircuit. Een van de antwoordopties is: ik ben omwonende van het Eurocircuit terrein.

Hoe anoniem zijn de extra respondenten? Hoe verhoudt zich dat tot de steekproef?  Zijn het alleen de voorstanders of de tegenstanders? Hoeveel waarde mogen het college en de raad hechten aan dit onderzoek?

Zoals eerder aangeven analyseren we alle reacties op de vragenlijst. Dit betekent dat we analyses uitvoeren op het totale databestand (dit is dus incl. de reacties van extra respondenten). Om te checken of de extra respondenten niet enkel uit bijvoorbeeld duidelijk voor- of tegenstanders bestaan, kijken we bij iedere vraag of de reacties van deze groep afwijken t.o.v. die van de steekproef en zullen we in het aangeven als er tussen beide groepen significante verschillen bestaan.

Ten aanzien van de unieke codes die voor de extra respondenten worden uitgegeven, wordt alleen de postcode met letters geregistreerd. De burgerpeiling is dus volledig anoniem. Wel kan dus geanalyseerd worden waar de respondenten ongeveer wonen, in verhouding tot welke mening ze geven.

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de mening van inwoners van Valkenswaard. Dit onderzoek geeft inzicht welke betekenis het Eurocircuit terrein heeft voor inwoners, of zij knelpunten ervaren, wat ze goed en slecht vinden aan de verschillende scenario’s en hoe ze (positief, neutraal of negatief) tegenover elk scenario staan. Gezien de minimale respons die nodig is om betrouwbare uitspraken te doen ruimschoots (bijna het dubbele zover de stand nu is) wordt gehaald, geeft de vragenlijst een heel goed beeld van de mening van de inwoners van Valkenswaard over wat het Eurocircuit voor hen betekent, welke knelpunten zij ervaren en hoe zij vinden dat deze zich in de toekomst in hun ogen het beste zou kunnen ontwikkelen. Het college en de raad mogen dus zeker (veel) waarde hechten aan de resultaten van het onderzoek.

Vragenlijst Eurocircuit april 2021

Hieronder kunt u de vragenlijst Eurocircuit april 2021 downloaden. 

Dan kunt u zien welke vragen zijn gesteld. Het gaat namelijk niet alleen om het toetsen van de 5 scenario’s, maar ook hoe belangrijk het terrein qua cultuur en historie voor inwoners is, last van geluidshinder, evenementen, parkeerdrukte, infrastructuur en dergelijke.