Update aanpak wateroverlast Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2021.

9 juni 2021 - Op vrijdag 4 juni hadden we in onze gemeente, net als in de regio, weer te maken met een extreme bui.

In korte tijd viel er zóveel water dat dit helaas op verschillende plaatsen heeft geleid tot hinder en overlast.
Direct na de bui zijn medewerkers aan de slag gegaan om gevaarlijke situaties, zoals afgedreven putdeksels, te herstellen en om de werking van de al genomen maatregelen te controleren. We zijn vrijdagavond ook direct gestart met het opvegen van het achtergebleven straatvuil. Mochten er nog locaties over het hoofd gezien zijn waar nog veel vuil aanwezig is, meld ons dit dan via www.valkenswaard.nl/doorgeven

Resultaten maatregelen en samenwerking met bewoners

De net aangelegde lijngoot in de Bosstraat, bewees gelukkig meteen zijn nut. Deze voorziening heeft een grote hoeveelheid water afgevoerd naar park De Kleine Meer.

Wethouder Theo Geldens: “heel erg vervelend dat Valkenswaard - en daarmee ook een aantal bewoners  - opnieuw is getroffen door de extreme regenval. Als gemeente doen we wat mogelijk is om tot een oplossing te komen. En gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Het was mooi om te zien bewoners bij de Bosstraat en Eindhovenseweg ervoor zorgden dat de nieuwe lijngoot optimaal kon functioneren. Ze hielden de roosters van de goot vrij van straatvuil. De lijngoot is recent aangebracht om ertoe bij te dragen dat vooral de woningen aan de Eindhovenseweg minder snel water binnen krijgen. De installatie van de lijngoot is niet de eindoplossing voor de hele Eindhovenseweg en omgeving. Daarvoor zijn meer robuuste ingrepen noodzakelijk."
 

In het Kleine Meerpark ligt een belangrijke duiker. Tijdens de hevige regenbui vorig jaar bleek dat de duiker onvoldoende heeft gefunctioneerd door een constructiefout. Dit is daarna onmiddellijk aangepakt. De aangepaste installatie heeft nu goed gewerkt en veel water doorgelaten richting het Kleine Meer. Ook hier hebben de bewoners actief geholpen. Ze verwijderden vuil dat vóór de duiker was gespoeld, waardoor het rooster open bleef.

Om het Wilhelminapark en omgeving zoveel mogelijk te vrijwaren van overlast zijn de afgelopen maanden tal van maatregelen getroffen. Voor het eerst stond het Wilhelminaperk niet meer blank daags na de bui. Het park kan nu in dit soort extreme situaties het water een stuk beter opvangen en vasthouden.

Op het Schrijnwerkersplein (achter de woningen aan de Leenderweg) waren de werkzaamheden voor de aanleg van de waterberging nog in uitvoering. Hier kwam een forse hoeveelheid water in het gat terecht dat al was gegraven voor de aanleg van de berging, in plaats van op straat. We hebben dit water afgevoerd en de werkzaamheden deze week verder opgepakt. Ook hier is de waterberging niet de eindoplossing maar één van de maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van water in de woningen.

Zoals we al eerder meldden, is de gemeente volop bezig met de aanpak van de wateroverlast. Kijk voor meer informatie hierover en de actuele stand van zaken op www.valkenswaard.nl/wateroverlast.

Wat kunt u zelf doen?


Naast de genoemde maatregelen die de gemeente treft om wateroverlast tegen te gaan, voeren we op dit moment ook klimaatdialogen. Dat zijn gesprekken met een diverse groep belanghebbenden en inwoners over stappen die we samen kunnen zetten. De informatie uit die gesprekken verwerken we in een uitvoeringsagenda: een pakket maatregelen zodat we nu en in de toekomst beter voorbereid zijn op het veranderende klimaat.

Wethouder Theo Geldens: “Zo werken we aan een klimaatbestendige toekomst voor Valkenswaard en dat kunnen we alleen samen met u. U kunt actief meehelpen, bijvoorbeeld door – gewoon in uw eigen tuin -  mee te doen aan het ‘vergroenen’ van onze gemeente (tegel eruit, plantje erin). Lees meer op www.valkenswaard.nl/duurzaamheid en www.valkenswaard.nl/geveltuintjes.
Of door de regenwaterafvoer van uw huis af te koppelen van de riolering. Dat kan zelfs met subsidie: zie www.valkenswaard.nl/afkoppelen. Doet u mee?"

"Er is al veel gedaan, maar ook in de toekomst kunt u erop rekenen dat we ons blijven inzetten om wateroverlast te voorkomen,” aldus wethouder Geldens.