Achtergrond

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. De samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66.000 inwoners. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRS A2) van kracht en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.

De start van de A2-samenwerking betrof het werkveld Werk & Inkomen. In 2012 kwamen daar Informatisering & Automatisering en Juridische Zaken bij. Vanaf 2013 zijn de werkvelden ondergebracht in de GRS A2. Eind 2015 besloten de raden de samenwerking te intensiveren door per 2017 ook de andere PIJOFACH-taken in de GRS A2 onder te brengen, te weten financiën, personeel en organisatie, inkoop, belastingen, facilitaire zaken, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), gegevensbeheer, Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO) en communicatie.

De organisatie

Sinds 1 januari 2017 is er dus een grote stap in de samenwerking gezet en zijn alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, samen met Werk & Inkomen, gebundeld in de GRSA2. In de samenwerking verrichten de verschillende teams werkzaamheden voor de drie gemeenten en de samenwerkingsorganisatie zelf.

Doel van de A2-samenwerking

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben de ambitie - met behoud van eigen identiteit en autonomie - een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan hun burgers, bedrijven en instellingen. In 2004 zijn de drie gemeenten de A2-Samenwerking gestart vanuit de overtuiging dat dit de individuele bestuurskracht en identiteit van de afzonderlijke gemeenten versterkt. De gemeenten zijn van mening dat in gezamenlijkheid een beter antwoord te geven is op de uitdagingen waarvoor gemeenten gesteld worden, zoals bezuinigingen, de decentralisaties en de ontwikkeling tot een participatiesamenleving met een terugtredende en faciliterende lokale overheid tot gevolg.

De gemeenten zijn zich bewust van het feit dat samenwerking betekent dat in de besluitvorming in tal van opzichten rekening met elkaar gehouden moet worden. De gemeenten kunnen echter ook in de samenwerking hun individuele ambities blijven realiseren. Het waarborgen van deze lokale autonomie en beleidsvrijheid heeft nadrukkelijk de aandacht, ook binnen de A2-samenwerking.

Het doel van de A2-samenwerking is het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid bij de drie gemeenten. Op termijn zal deze krachtenbundeling ook efficiencyvoordelen moeten brengen. 

De gemeenten beschikken met de GRS A2 over een bekende en betrouwbare samenwerkingspartner op deze werkvelden, die in nabijheid van de gemeenten functioneert en de werkwijzen en gewoonten van de gemeenten van binnenuit kent. Daarbij blijft de zelfstandigheid en beleidsautonomie van de drie gemeenten onaangetast, de bestuurskracht van de drie individuele gemeenten wordt versterkt door de GRS A2. Er is en blijft binnen de GRS A2 ruimte voor het waarborgen van ‘coleur locale’.

Werking van de GRS A2

Vanuit het Bestuur van de GRS A2 geven de drie colleges van burgemeester en wethouders invulling aan hun rol als eigenaar van de GRS A2. Rondom de binnen de GRS A2 belegde taken worden portefeuillehouders-overleggen georganiseerd, rondom de ijkmomenten in de Planning & Control cyclus.

De strategische aansturing van de GRS A2 ligt bij de Directieraad, die bestaat uit de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.

Organogram

Bekijk het organogram van de GRS A2.